оценить файл можно на странице файла
 

Контрольная
ПодробнееСкачать контрольную работу по Белорусскому языку БГУИР.
Заданне 1. Знайдзіце і запішыце разгорнуты адказ на адно з наступных пытанняў і складзіце да яго тэзісны план:
1. Паходжанне беларускай мовы.
2. Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы.
3. Беларуская мова сярод іншых моў свету.
4. Лёс беларускай мовы ў Расійскай імперыі.
5. Беларуская мова ў ХХ стагоддзі.
Заданне 2. Падбярыце з любога тэксту 10 прыкладаў марфалагічнай інтэрферэнцыі (па пяць форм роднага склону і па пяць форм меснага склону адзіночнага ліку рускіх і беларускіх назоўнікаў другога скланення), а таксама 5 прыкладаў сінтаксічнай інтэрферэнцыі.
Заданне 3. Падбярыце па тры выразы з публіцыстычнага, навуковага і афіцыйна-справавога стыляў і складзіце з імі сказы выразнай функцыянальна-стылявой прыналежнасці.
Заданне 4. Выпішыце з артыкула па спецыяльнасці (фізіка, матэматыка, праграмаванне, уводзіны ў...
БГУИР: Контрольная 1 Белорусский язык БГУИР
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
ПодробнееСкачать готовую контрольную 1 по белорусскому языку БГУИР.
Вариант: ?

Заданне 1.
                   Беларуская мова ў ХХ стагоддзі.
 Культура Беларусі ў пачатку ХХст. развівалася ў цеснай сувязі з нацыянальным рухам, культурамі суседніх народаў. У гады рэвалюцыі 1905-1907гг. і пасля яе адбываецца ўздым у многіх яе галінах. Даволі хутка пачаў развівацца друк. Большасць газет і кніг друкавалася на рускай мове. У прапаганду беларускай культуры ўнесла значны ўклад грамадска-палітычная і літаратурная газета “Северо-Западный край” (1902-1905). На яе старонках асвятляліся розныя галіны беларускай культуры. Першае друкаванае слова Я.Купалы-верш “Мужык”- з’явілася менавіта ў гэтай газеце. У верасні – снежні 1906 г. выходзіла першая легальная беларуская газета “Наша доля” . У ей востра ставіліся пытанні палітычнага і культурнага характару. Пасля закрыцця “Нашай долі” ,барацьбу за нацыянальнае адраджэнне ўзначаліла газета “Наша ніва” (1906 – 1915)....
БГУИР: Контрольная 1 Белорусский язык БГУИР
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
ПодробнееСкачать контрольну работу по Белорусскому языку вариант 2 БГУИР.
1.Знайдзіце разгорнуты адказ на наступнае пытанне: Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы. 

Асноўнае тэрытарыяльнае ядро ўсходнiх славян вызначылася ў шостым - сёмым стагоддзях н.э. Тэрыторыю сучаснай Беларусi засялялi пераважна такiя славянскiя плямёны, як крывiчы, палачане (заснавалi княствы Полацкае, Смаленскае, Пскоўскае), дрыгавiчы (Тураўскае княства), радзiмiчы (аселi ля ракi Сож). 
У 988г. усходнiя славяне прынялi хрысцiянства. Разам з хрысцiянствам на ўсходнеславянскiя землi прыйшла пiсьменнасць (на стараславянскай, цi царкоўнаславянскай, мове).... и т.д.

 
БГУИР: Контрольная белорусский язык вариант 2 БГУИР
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
ПодробнееСкачать контрольную работу по Белорусскому языку для заочников БГУИР.

Заданне 1.
 
Беларуская мова сярод іншых моў свету.
Па падліках вучоных усяго ў свеце існуе каля 5 тысяч моў. З іх прыкладна дзве трэці моў не маюць пісьменнасці. Па колькасці носьбітаў адной мовы на першым месцы знаходзіцца Кітай (больш за 1 мільярд), а па колькасці моў у межах адной дзяржавы – Індыя (845 моў). Да прыкладу, у Інданезіі налічваецца каля 200 моў, у Дагестане – каля 30, у Швейцарыі 4 мовы – нямецкая, французская, італьянская і рэтараманская.
Усе мовы свету ў залежнасці ад паходжання і наяўнасці ці адсутнасці агульных рысаў падзяляюцца на роднасныя і няроднасныя. У сваю чаргу роднасныя мовы аб'ядноўваюцца ў вялікія групы, або сем'і, моў. Ёсць мовы, якія з прычыны свайго гістарычнага развіцця не ўваходзяць у склад сем'яў ці груп. Да іх належаць японская, карэйская і інш.
....
Заданне ...
БГУИР: Контрольная по Белорусскому языку
Голосов: 1
-0% down Вверх 100%
Подробнее​Скачать бесплатно Контрольную работу по Белорусскому языку БГУИР

1 Знайдзіце і запішыце разгорнуты адказ і складзіце да яго тэзісны план:
Беларуская мова ў 20 стагоддзі. 

Храналагічна перыядам пачатку ХХ ст. лічацца 1900 – 1917 гг. Гэта непрацяглы па часе, але надзвычай змястоўны перыяд, які характарызуецца зрухамі у самім падыходзе грамадскасці да беларускай мовы і зрухамі ў яе навуковай распрацоўцы. На пачатку ХХ ст. была знята забарона карыстацца беларускай мовай, друкаваць на ёй. Сталі выдавацца беларускія газеты і часопісы “Наша ніва”, “Наша доля” “Лучынка”, “Беларус” і інш. Узнікла выдавецтва “Загляне сонца і ў наша аконца”. Пачалі стварацца падручнікі для беларускіх школ. У мастацкую літаратуру прыйшлі пісьменнікі магутнага таленту: Я. Купала, Я. Колас, М. Багдановіч, М. Гарэцкі, Ц. Гартны. У пачатку ХХ ст. перавыдаюцца творы В.Дуніна-Марцінкевіча, Ф.Багушэвіча, друкуюцца творы Я.Купалы, Я.Коласа, М.Багдановіча. Пачалося...
БГУИР: Контрольная по Белорусскому языку БГУИР
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
ПодробнееСкачать контрольную по Белорусскому языку БГУИР для заочника.
Заданне 1. Знайдзіце і запішыце разгорнуты адказ на адно з наступных пытанняў  і складзіце да яго тэзісны план:
 1. Паходжанне беларускай мовы.
 2. Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы.
 3. Беларуская мова сярод іншых моў свету.
 4. Лёс беларускай мовы ў Расійскай імперыі.
 5. Беларуская мова ў ХХ стагоддзі.
Заданне 2. Падбярыце з любога тэксту 10 прыкладаў марфалагічнай інтэрферэнцыі (па пяць форм роднага склону і па пяць форм меснага склону адзіночнага ліку рускіх і беларускіх назоўнікаў другога скланення), а таксама 5 прыкладаў сінтаксічнай інтэрферэнцыі (глядзі дадатак № 2).
         Узор: задолго до восхода солнца – задоўга да ўсходу сонца; писать по адресу – пісаць па адрасе; смеяться над собой – смяяцца з сябе.
Заданне 3. Падбярыце па тры выразы з публіцыстычнага, навуковага і афіцыйна-справавога стыляў і...
БГУИР: Контрольная по белорусскому языку БГУИР для заочника
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
ПодробнееСкачать бесплатно Контрольную работу по Белорусскому языку Вариант 5 БГУИР

Заданне 1. Размяркуйце словы па групах, карыстаючыся наступнай табліцай:
Заданне 2. Прывядзiце прыклад навуковага тэксту(тэкст у аб’еме 120-140 слоў з любой навуковай крыніцы). Выявiце: а) тыповыя лексiка-граматычныя сродкi арганiзацыi гэтага тэксту (абстрактныя назоўнiкi, назоўнiкi роднага склону, зваротныя дзеясловы, неасабова-прэдыкатыўныя словы, аддзеяслоўныя назоўнiкi); б) тыповыя лексiка-сiнтаксiчныя канструкцыi.
Заданне 3. Вызначце стыль тэксту пры дапамозе прыведзеных сказаў. Знайдзiце моўныя памылкi. Выпраўце iх.
Заданне 4. Складзiце тэзiсны план тэксту па спецыяльнасцi (на выбар студэнта).
Заданне 5. Знайдзiце памылкi ў тэксце. Выпраўце iх.
Заданне 6. Перакладзiце. тэкст на беларускую мову. Знайдзiце ў перакладзе прыклады магчымай iнтэрферэнцыi. Вызначце яе вiд. Выпiшыце тэрмiны..
 
БГУИР: Контрольная работа по Белорусскому языку Вариант 5 БГУИР
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
ПодробнееСкачать контрольную №1 Белорусский язык БГУИР.

Заданне 1. Знайдіце і запішіце разгорнуты адказ на адно з наступных пытанняў і складіце да яго тэзісны план. Заданне 1. Знайдіце і запішіце разгорнуты адказ на адно з наступных пытанняў і складіце да яго тэзісны план. 
Заданне 2. Падбярыце з любога тэксту 10 прыкладаў марфалагічнай інтэрферэнцыі(па 5 форм роднага склону і па 5 форм меснага склону адзіночнага ліку рускіх і беларускіх назоўнікаў другога скланення), а таксама 5 прыкладаў сінтаксічнай інтэрферэнціі. 
Заданне 3. Падбярыце па тры выразы з публіцыстычнага, навуковага і афіцыйна-справавога стыляў і складзіце з імі сказы выразнай функцыянальна-стылявой прыналежнасці. 
Заданне 4. Выпішыце з артыкула па спецыяльнасці(фізіка, матэматыка, праграмаванне, уводіны ў спецыяльнасць і інш.) 20 словазлучэнняў (ці слоў) і перакладзіце іх на баларускую мову. У тэрміналагічным слоўніку ці ў слоўніку прафесіяналізмаў знайдзіце тлумачэнні гэтых слоў. 
Заданне 5...
БГУИР: Контрольная №1 Белорусский язык БГУИР
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
Метода, Книга
ПодробнееСкачать Методичку по Белорусскому языку БГУИР

   Беларуская мова: спецыяльная лексіка: Вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў усіх форм навучання ўсіх спецыяльнасцей БДУІР / Аўтары: Л.А. Бондар, Н.Г. Вайніла, М.А. Галянок і інш.; Пад рэд. Ю.А. Сцепанчука. – Мн.: БДУІР, 2006. – 69 с.
 
Вучэбна-метадычны дапаможнік змяшчае асноўныя тэарэтычныя звесткі па ўсіх раздзелах дысцыпліны “Беларуская мова. Прафесійная лексіка”. Вялікая ўвага надаецца асвятленню спецыфічных асаблівасцей беларускай мовы ў параўнанні з рускай, пытанням спецыяльнай лексікі, у прыватнасці, тэрміналогіі. Накіраваны на практычнае валоданне беларускай мовай у спецыяльнай сферы.
Прызначаецца студэнтам усіх спецыяльнасцей і форм навучання БДУІР.  

1. ГІСТАРЫЧНЫЯ ЭТАПЫ ФАРМІРАВАННЯ І РАЗВІЦЦЯ
БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ
 
1.1. БЕЛАРУСКАЯ МОВА СЯРОД ІНШЫХ СЛАВЯНСКІХ МОЎ
 
Усе вялікія і малыя асаблівасці жыцця нашага народа (...
БГУИР: Методичка по Белорусскому языку БГУИР
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
ПодробнееСкачать Метадычныя рэкамендацыі і кантрольныя заданні па беларускай мове для студэнтаў-завочнікаў І курса  БГУИР

   Метадычныя рэкамендацыі і кантрольныя заданні па беларускай мове М 54   для студэнтаў-завочнікаў І курса БДУІР / Склад. Л.А.Пятроўская, Л.А.Бондар, - Мн.: БДУІР, 2002. – 24 с.
Метадычныя рэкамендацыі і кантрольныя заданні прызначаны для самастойнай падрыхтоўкі студэнтаў-завочнікаў да выканання кантрольных работ па беларускай мове.

Заданне 1. Знайдзіце і запішыце разгорнуты адказ на адно з наступных пытанняў  і складзіце да яго тэзісны план:
 1. Паходжанне беларускай мовы.
 2. Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы.
 3. Беларуская мова сярод іншых моў свету.
 4. Лёс беларускай мовы ў Расійскай імперыі.
 5. Беларуская мова ў ХХ стагоддзі.
Узор глядзіце ў дадатку № 1.
БГУИР: Методичка по Белорусскому языку БГУИР
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
Шпаргалка
ПодробнееБесплатно скачать шпаргалку к зачету по Белорусскому языку (БТЭУПК). Отличная шпора для сдачи зачета.
Содержание:
 1. Мова і соцыум. Функцыі мовы ў грамадстве. 
 2. Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы.
 3. Спецыяльная лексіка. Адрозненне тэрміналагічнай і прафесійнай лексікі. Тэрміналогія.
 4. Прадуктыўныя спосабы словаўтварэння тэрмінаў.
 5. Характарыстыка тэрмінаў паводле паходжання. Асноўныя прыкметы іншамоўных слоў.
 6. З гісторыі развіцця і фарміравання беларускай навуковай тэрміналогіі.
 7. Нормы беларускай літаратурнай мовы.
 8. Новае ў правапісе галосных (гл. §§ 3, 4, 6, 9)*.
 9. Новае ў правапісе літар а, о, э  і  е, ё, я ў складаных словах (гл. §§ 5, 7)*.
 10. Новае ў правапісе зычных (гл. §§ 13, 15, 16)*.
 11. Новае ў правапісе абрэвіятур і правілах скарачэння, а таксама пераносу слоў        (гл. §§ 20, 41)*.
 12. Новае ў правапісе некаторых...
БТЭУПК: Шпаргалка для зачета по белорусскому языку БТЭУПК
Голосов: 1
-0% down Вверх 100%