оценить файл можно на странице файла
 

Реферат, доклад
ПодробнееСкачать реферат на тему Белорусский язык, сходство и развитие.
Реферат на 10 страницах, язык - белорусский.
Часть реферата:
Мова – духоўны скарб народа
"Народ выражае сябе найпаўней i найдакладней у мове сваей. - пісаў у XIX ст. вядомы pycкi лінгвіст І. Сразнеўскі, - Народ i мову нельга ўявіць адно без аднаго". Калі грамадства параўнаць з жывым арганізмам, то мову можна назваць нервовай сістэмай, якая наладжвае ў арганізме сувязі паміж яго клет­камі. Але мова - гэта не толькі сродак, з дапамогай якога людзі наладжваюць сувязі, абменьваюцца іфармацыяй, яна - своеасаблівае люстэрка жыцця i працы народа, яго грамадскага i культурнага развцця. Мова адлюстроўвае жыццёвы вопыт народа, асаблвасці яго мыслення i пcіxікі, маральна-этычныя i эстэычныя нормы.
Ад пакалення да пакалення беларускі народ замацоўваў ў слове сваё бачанне свету, свой вопыт яго пазнання, ад эпохі да эпхі ён выпрацоўваў разнастайныя сродкі для перадачы думак, пачуццяў....
БТЭУПК: Белорусский язык, его сходство с другими языками и его развитие
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
Конспект
ПодробнееСкачать конспект лекций по Истории Беларуси БГАС.
Бонус: в архиве есть методичка!

Лекция 0 “Наша Беларусь /информационно-аналитический обзор
Лекция № 1 «Предмет и задачи курса «История Беларуси в контексте мировой цивилизации»
Лекция № 2 «Происхождение белорусов»
Лекция № 3 «Полоцкое и Турово-Пинское княжества – первые государственные образования на территории Беларуси (IX-XIII вв.)»
Лекция № 4 «Беларусь в составе Великого княжества Литовского (XIV-XVI в.в.)»
Лекция № 5 «Беларусь в составе Речи Посполитой»
Лекция № 6 «Беларусь в составе Российского государства (конец XVIII – нач. XIX вв.)»
Лекция № 7 «Экономическое и культурное развитие Беларуси в составе Российского государства во второй половине  XIX в. Восстание 1863 г. под руководством К.Калиновского»
 
БГАС: Конспект лекций по Истории Беларуси от Бадулина А.Н.
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
ПодробнееКонспект по Истории Беларуси, Том - 1БГУИР: Конспект по Истории Беларуси
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
Контрольная
ПодробнееСкачать контрольную работу по Истории Беларуси Тема 2 БГУИР.
Объем 15 страниц.

ТЭМА 2.

СТАРАЖЫТНАРУСКАЯ ДЗЯРЖАВА (КІЕЎСКАЯ РУСЬ) – АГУЛЬНАЯ ФЕАДАЛЬНАЯ ДЗЯРЖАВА ЎСХОДНІХ СЛАВЯН
1. Прычыны і працэс утварэння Кіеўскай Русі.
2. Становішча беларускіх зямель у складзе Старажытнарускай дзяржавы.
3. Раннефеадальныя княствы на тэрыторыі Беларусі – Полацкае, Тураўскае і інш.

БГУИР: Контрольная 1вариант 2 История Беларуси БГУИР
Голосов: 1
-0% down Вверх 100%
ПодробнееСкачать контрольную по Истории Беларуси на тему АСАБЛІВАСЦІ АДРАДЖЭННЯ НА БЕЛАРУСІ. КУЛЬТУРА XVI–XVIII стст БГУИР для заочников.
Объем: 24 страницы.

ПЛАН

Уводзiны
1. Асаблівасці эпохі Адраджэння на Беларусі.
2. Уплыў ідэй Асветніцтва на развіццё беларускай культуры.
3. Развіццё асноўных галін беларускай культуры:
3.1 асвета і адукацыя;
3.2 грамадска-палітычная думка і літаратура,
3.3 тэатр і музыка;
3.4 архітэктура, выяўленчае мастацтва
Заключэнне
Спіс літаратуры

ИИТ БГУИР: Контрольная История Беларуси Тема 14 БГУИР
Голосов: 2
-50% down Вверх 50%
ПодробнееСкачать Контрольную по Истории Беларуси Тема 15 БГУИР для заочника.
ТЭМА 15. КУЛЬТУРНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ У XVI– XVIІІ стст.
1. Асаблівасці эпохі Адраджэння на Беларусі.
2. Уплыў ідэй Асветніцтва на развіццё беларускай культуры.
3. Развіццё асноўных галін беларускай культуры:
а) асвета і адукацыя;
б) грамадска-палітычная думка і літаратура,
в) тэатр і музыка;                      
г) архітэктура, выяўленчае мастацтва
 
БГУИР: Контрольная История Беларуси Тема 15 БГУИР
Голосов: 1
-0% down Вверх 100%
ПодробнееСкачать Контрольную работу по Истории Беларуси - БГУИР, тема реферата Общественно-политический кризис Речи Посполитой
Содержимое:
1. ПРЫЧЫНЫ, СУТНАСЦЬ І ПРАЯВЫ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАГА КРЫЗІСУ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ.
2. СПОСАБЫ АЖЫЦЦЯЎЛЕННЯ РЭФОРМ ДЗЯРЖАЎНАГА ЛАДУ КРАІНЫ. ПЕРШЫ І ДРУГІ ПАДЗЕЛЫ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ
3. ПАЎСТАННЕ ПАД КІРАЎНІЦТВАМ Т.КАСЦЮШКІ. ТРЭЦІ ПАДЗЕЛ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ.

УВОДЗІНЫ

Другая палова XVII і першая палова XVIII ст. - перыяд працяглага крызіса феадальна-прыгонніцкай Рэчы Паспалітай. Шматгадовыя цяжкія войны ўзмацнялі і ўглублялі эканамічны і палітычны заняпад дзяржавы.

Эканамічнаму і палітычнаму заняпаду дзяржавы садзейнічала яе ваенная слабасць. Армейская дысцыпліна была вельмі слабая. Ваенная адміністрацыя не карысталася аўтарытэтам. Апісываемы заняпад цэнтральнай дзяржаўнай улады, аслабленне адзінства дзяржавы, узмацненне феадальнай анархіі ў палітычным жыцці Рэчы Паспалітай адбывалася ў той час,...

БГУИР: Контрольная Кризис Речи Посполитой БГУИР История РБ
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
ПодробнееСкачать готовую контрольную по Истории беларуси БГУИР.
ЗМЕСТ
УВОДЗІНЫ……3
ЧАСТКА 1. Аграрная рэформа 1557 г. у Вялікім княстве Літоўскім («валочная памера»), яе прычыны і сутнасць……4
 1. Перадумовы аграрнай рэформы 1557 года. Станаўленне фальваркава-паншчыннай сістэмы гаспадарання;
 2. Валочная памера. Аграрныя пераўтварэнні на тэрыторыі Беларусі;
 3. Вынікі аграрнай рэформы 1557 года.
ЧАСТКА 2. Станаўленне фальварачна-паншчыннай гаспадаркі. Завяршэнне працэсу запрыгоньвання сялян……9
 1. Ўласнасць на зямлю ў канцы XIV. Катыгорыя сялян;
 2. Павінасці сялян;
 3. Прывілей 1447 г. - працэс юрыдычнага абгрунтавання прыгоннага права ў ВКЛ.
ЗАКЛЮЧЭННЕ……14
СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ……15
БГУИР: Контрольная по Истории Беларуси БГУИР
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
ПодробнееСкачать Контрольную работу по Истории Беларуси Политический кризис Речи Посполиты и его выводы БГУИР

Содержание
Введение
1 Причины, сущность и проявление гражданско-политического кризиса Речи Посполитой.
2 Попытка осуществления реформы государственного строя страны. Первый и другие разделы Речи Посполитой.
3 Восстание под предводительством Т. Кастюшко. Третий раздел Речи Посполитой
Заключение.

Введение.
Так как история Беларусии является для меня совершенно новым предметом, то я решила начать освещение своей темы с краткого описания социально политического строя Речи Посполитой, перед началом всех ее разделов.
         Накануне Люблинской унии в Беларуси проживало 1800 тыс. жителей, которые по своему социально-экономическому положению делились на три сословия: шляхта, крестьяне и мещане. Шляхетское сословие делилось на группы по экономическому состоянию и политической роли в государстве....
БГУИР: Контрольная по Истории Беларуси БГУИР
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
ПодробнееСкачать Контрольную по Истории Беларуси (БГУИР)
Содержит задания:

1.Узброенае паўстанне ў Петраградзе. Перамога рэвалюцыі ў Беларусі і на Заходнім фронце.
2.Першыя рэвалюцыйныя пераўтварэнні ў Беларусі.
БГУИР: Контрольная по Истории Беларуси БГУИР
Голосов: 1
-100% down Вверх 0%
ПодробнееСкачать контрольную работу 22 по Истории Беларуси БГУИР на тему СЯЛЯНСКІ І РАБОЧЫ РУХ НА БЕЛАРУСІ Ў 60–90 гг. ХІХ ст.

План
 1. Ахарактарызуйце сялянскі рух, яго прычыны, узровень і асаблівасці.
 2. Народніцтва. Дзейнасць народніцкіх арганізацый на тэрыторыі Беларусі.
 3. Рабочы рух. Першыя марксісцкія гурткі на Беларусі. Стварэнне першых сацыял-дэмакратычных арганізацый.
БГУИР: Контрольная работа по Истории Беларуси Тема 22
Голосов: 2
-0% down Вверх 100%
ПодробнееСкачать контрольную работу №1 История Беларуси Тема 8 для заочника БГУИР.

ТЕМА 8. Аграрная рэформа Жыгімонта II Аўгуста ў ВКЛ (1557г.). Станаўленне фальварачна-паншчыннай гаспадаркі і массавае запрыгоньванне сялян.

План

 1. Аграрная рэформа 1557 г. у Вялікім княстве Літоўскім (“валочная памера”), яе прычыны і сутнасць.

 2. Станаўленне фальварачна-панчшчыннай гаспадаркі. Завяршэнне працэсу запрыгоньвання сялян.

БГУИР: Контрольная №1 История Беларуси Тема 8 БГУИР
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
Шпаргалка
ПодробнееСкачать архив из 6 разных шпор по Истории Беларуси (БГЭУ).
В архиве 6 разных шпор.
БГЭУ: Пакет из 6 разных шпор по Истории Беларуси БГЭУ
Голосов: 1
-0% down Вверх 100%
Подробнее

1. Актуальнасць і неабходнасць вывучэння гісторыі Беларусі. Перыядызацыя гісторыі Беларусі.
2
. Засяленне беларускіх зямель. Фарміраванне этнічных супольнасцей. Галоўныя перыяды этнічнай гісторыі Беларусі.
3. Узнікненне Беларусі: розныя падыходы і канцэпцыі. Паходжанне назваў “Белая Русь”, “Чорная Русь”.
..............................................................
32. Культура Беларусі другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст.

33. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі і ўстанаўленне Савецкай улады ў Беларусі. 24 - 25 кастрычніка 1917 г.
34. Размежаванне палітычных сіл на Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. Першы Усебеларускі з’езд (снежань 1917 г.).
35. Беларусь ва ўмовах пашырэння нямецкай акупацыі ў 1918 г. Брэсцкі мірны дагавор. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР).

...

БГУИР: Шпаргалка к зачёту по Истории Беларуси БГУИР
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
ПодробнееСкачать шпаргалку по Истории Беларуси (БГЭУ).
Раскрыто 80 вопросов! Печатаем, режем и пользуемся!
БГЭУ: Шпаргалка по Истории Беларуси БГЭУ
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
ПодробнееСкачать Шпаргалку по Истории Беларуси БНТУ

Файл содержит 60 вопросов по Истории Беларуси и книги для подготовки:
1)Предмет, значение и цели курса «Истории Белоруссии». Источники изучения курса. 3
Основные подходы по изучению истории. Периодизация истории Беларуссии I период.Др об-во(100-40тыс лет до н.э.-сер I тыс.н.э.) 3
4) Индоевропейский период этничной истории Белоруссии(бронзовый и железный век) 3

5)Языческие верования старажытных предков белорусов. 3
6)Зарождение государственности у восточных славян. Киевская Русь. Полоцкое и Туровское княжества- первые раннефеодальные государственные образования на территории Беларуси. 4
7) Социально-экономическое развитие белорусских...
БНТУ: Шпаргалка по Истории Беларуси БНТУ
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
ПодробнееСкачать бесплатно шпаргалку по Истории Беларуси (БТЭУПК). Готова к печати и нарезке.

Содержит 48 вопросов:
1.Навука гісторыя: прадмет, задачы і месца ў сучасным грамадстве. Функцыі гісторыі i тыпы гістарычных ведаў. Гiсторыя
2.Разнастайнасць гiстарычнага працэсу. Крытэрыі яго перыядызацыі: археалагічны, марксісцкі, цывілізацыйны
3.Структура і тыпы цывілізацый, дынамiка іх развіцця. Гістарычныя цыклы і іх заканамернасці.
4.Навука i рэлiгiя аб паходжаннi чалавека на зямлi: асноўныя канцэпцыi.
6.Узнікненне і развіцце першабытнай гаспадаркі на тэрыторыі Беларусі, яе асноўныя рысы і асаблівасці.
7.Эканамічнае развіццё беларускага рэгіёна на этапе разлажэння першабытнага ладу. Станаўленне феадальнага спосабу вытворчасці ў VІІ-VІІІ стст.
8.Княствы раннесярэднявечнай Беларусi (Полацкае, Тураўскае i iншыя): сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё ў IX-XIII стст. Характар iх узаемаадносiн з еўрапейскай i ўсходняй...
БТЭУПК: Шпаргалка по Истории Беларуси БТЭУПК 48 вопросов
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
ПодробнееСкачать шпаргалку по Истории Беларуси (БТЭУПК)
Ответы на 48 вопросов:
 
1.Навука гісторыя: прадмет, задачы і месца ў сучасным грамадстве. Функцыі гісторыі i тыпы гістарычных ведаў. Гiсторыя Беларусi як неад`емная частка сусветнай гiсторыi.
2.Разнастайнасць гiстарычнага працэсу. Крытэрыі яго перыядызацыі: археалагічны, марксісцкі, цывілізацыйны.
3.Структура і тыпы цывілізацый, дынамiка іх развіцця. Гістарычныя цыклы і іх заканамернасці.
4.Навука i рэлiгiя аб паходжаннi чалавека на зямлi: асноўныя канцэпцыi.
5.Асноўныя канцэпцыі паходжання беларускага этнасу i назвы "Беларусь". Этнічныя рысы беларусаў.
6.Узнікненне і развіцце першабытнай гаспадаркі на тэрыторыі Беларусі, яе асноўныя рысы і асаблівасці.
7.Эканамічнае развшцце беларускага рэгіёна на этапе разлажэння першабытнага ладу. Станаўленне феадальнага спосабу вытворчасці ў VІІ-VІІІ стст.
8.Княствы раннесярэднявечнай Беларусi (Полацкае, Тураўскае i iншыя):...
БТЭУПК: Шпоры по Истории Беларуси
Голосов: 4
-50% down Вверх 50%